REGLEMENTERING RIJSCHOOL WIRIX

A. Afwezigheid en betaling:

Indien de leerling niet op de afspraak praktijk aanwezig is, dient het bedrag van één (1) lesuur voor de verzuimde les van twee (2) uur betaald te worden. Behoudens een verwittiging van minimum drie werkdagen vooraf of bij voorlegging van een doktersattest bij ziekte. Het tarief is dit van de dag in kwestie. Een examenbegeleiding wordt ook gezien als 2 uur praktijk!
Toeslagen aangerekend door het examencentrum wegens laattijdige annulatie van een examen zullen steeds worden doorgerekend aan de leerling.

B. Praktijkles:

Wanneer de leerling tijdens de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

C. Orde en tucht:

Iedere leerling dient minstens 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
Leerlingen die moedwillig schade berokkenen aan de eigendom van de rijschool worden geschorst tot de schade integraal vergoed is.
Dronkenschap of een soortgelijke staat ingevolge het gebruik van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen tijdens de les brengt automatisch de onmiddellijke uitsluiting in en dit zonder enig recht op terugbetaling of schadevergoeding.
Het is verboden te roken in het leslokaal en de leswagens.

Bijkomende Inlichtingen – Categorie B

Bij het afleggen van het praktijkexamen dient men in het bezit te zijn van een geldige ID-kaart en een geldig voorlopig rijbewijs. Tevens mag het slagen voor het theoretisch examen niet langer dan 3 jaar geleden zijn.
Indien men twee maal niet slaagt voor het theoretisch examen dient men 12 uur theoretische scholing te volgen in een erkende rijschool.
Indien men twee maal niet slaagt voor het praktijkexamen dient men 6 uren praktijkles te volgen in een erkende rijschool.

Opmerkingen / klachten kunnen gemeld worden via filip@rijschoolwirix.be of via ombudsdienst@federdrive.be

Schrijf je in. Rijschool Wirix is dé rijschool in Limburg. In Lanaken, Bree, Hasselt, Neeroeteren, Bilzen en Oudsbergen.

Creatief Webdesign met door